Sayfa Menüsü
TwitterFacebook
Kategori Menüsü
LDP 4+4+4 te yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

LDP 4+4+4 te yürütmenin durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Liberal Demokrat Parti’den yapılan yazılı açıklamada aşağıdaki gerekçeler vurgulanmıştır.

Partimizin bu girişimi asla bir din ve inanç saygısızlığı değil aksine her inancın devlet tarafından Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde eşit şartlarda korunması amaçlıdır.

Siyasetçilerimiz, hukukçularımız, kanun yapıcılar ve toplumumuz din ve inanca gösterilen saygı ve hassasiyeti Anayasa ve yasalara da gösterdiği takdirde keyfiyetle yönetilen bir ülke olmaktan çıkıp gelişmiş demokratik bir toplum olabiliriz.
Dolayısı ile;

– Türkiye’de farklı din ve inançlardan insanlar bulunduğu gerçeği,

– Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bir dini olmadığı,

– laiklik kavramı “devlet her inanca eşit      mesafede olmalıdır” şeklinde yorumlansa dahi

6287 no.lu 4+4+4 yasa metninde geçen “Hz. Peygamberimiz” ifadesinin kimin ve hangi dinin peygamberini açıklığa kavuşturmadığı gerekçesi ile yürütmenin durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.

Liberal Demokrat Parti
Basın Bürosu

——————– DİLEKÇENİN TAM METNİ————————-

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURU SAHİBİ : “Liberal Demokrat Parti” Temsilen Genel Başkan Cem TOKER
Meşrutiyet caddesi No: 23 Kızılay ANKARA

KONU                         : 30.03.2012 Tarih 6287 Sayılı Kanunun 2. fıkrasında yer alan “Hz. Peygamberimizin Hayatı “ ibarelerinde, Hazret ve Peygamberimiz sözcüklerinin İslam Peygamberi olarak düzenlenmesi gereği ve maruz haliyle yürürlükte kalamayacağından iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması talebidir.

AÇIKLAMALAR     : Anayasamızın 68. Maddesi siyasi partileri demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları saymakla beraber; Anayasa Mahkemesine iptal istemi ile Başvurma Bakımından şekli ve kısıtlayıcı yazılımı itibariyle, Partimizi iptal davası açmaya yetkili kılmamaktadır.

                                  Mevcut kanun metni, gerek kanun tekniği ve gerekse başlangıçtaki ilkeler, Anayasayı yorumda metne sadakat bakımından, 2. Maddedeki Cumhuriyetin laik niteliği, 10. maddedeki felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilemeyeceği, 24. maddedeki Vicdan ve din hürriyeti bakımından, keza dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilemeyeceği 42. maddede vurgulanan çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim yapılamayacağı ilkesi, bakımlarından ve 6. maddedeki hiçbir kimse veya organın kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz beyanına binaen, keza 14. maddede yazılı hiçbir hak ve yetkinin laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz ibaresine göre, Anayasaya sadakat ve korumak borcu bulunan Anayasa Mahkemesinin partimizin bu müracaatını esasa ve usule ilişkin yaratıcı bir yorum ile şekli usul ve yetki prensibini anayasanın başlangıç kısmında yer alan “… Sözüne ve Ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlayıp uygulamak üzere, – bu anayasa- Türk Milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.” İbaresi gereğince re’sen yorumlayarak talebimizi olumlu surette kabul ve sonuçlandırmasını dilemekteyiz.

NETİCE VE TALEP : Anayayasa Mahkemesinin; Anayasanın ilgili maddelerince resen harekete geçerek, 30.03.2012 Tarih 6287 Sayılı Kanunun 2. fıkrasında yer alan “Hz. Peygamberimizin Hayatı“ ibarelerinde, Hazret ve Peygamberimiz sözcüklerinin İslam Peygamberi olarak düzenlenmesi gereği ve maruz haliyle yürürlükte kalamayacağından öncelikle yürütmenin durdurulmasına ve ardından iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Liberal Demokrat Parti
Genel Başkanı
Cem TOKER